۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند

کارگاه آموزشی سل و هپاتیت در تاریخ های 96/10/25 و 96/10/26 جهت همکاران پزشک،کاردان،ماما و بهورز به مدت دو روز توسط واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر برگزار شد.

در آغاز جلسه ضمن خیرمقدم به مدعوین توسط معاونت مرکز بهداشت، اهداف و اهمیت برگزاری کارگاه بیان شد.سپس اهداف برنامه سل از جمله بیماری های فعال سل در گروه های مستعد و ارتقا و پیشرفت واحدهای بهداشتی در زمینه نمونه گیری سل ومباحث مربوط به درمان و عوارض بیماری سل توسط پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان آقای دکتر شمس الدینی به طور کامل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.