۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
آدرس: کرمان ـــ میدان کوثرـــ بلوار کوثر ــ جنب تالار کوثر
تلفن:7-32126023
پست الکترونیک : kodrc@yahoo.com