۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ شهريور

اعضاء تمام وقت

 

  ۱ـ دکتر مریم السادات هاشمی پور

 

 

  ۲ـ دکترشهلا کاکویی 

 

  ۳ـ دکتر حمیدرضا پوراسلامی

 

اعضاء نیمه وقت

 

 ۱ـ دکتر نادر نوابی
 
 

  ۲ـ دکتر ملوک ترابی