۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

به اطلاع کلیه اعضاء محترم هیات علمی و پژوهشگران می رساند با توجه به سیاست های پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، این مرکز در نظر دارد در راستای تحقق اولویت های پژوهشی خود، نسبت به فراخوان طرح های پژوهشی اقدام نماید. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف مدت سه هفته مورخ 97/11/7   نسبت به ارسال پروپوزال های مربوطه اقدام نمائید. لازم به ذکر است با توجه به محدود بودن بودجه اختصاصی موارد ذیل جهت پذیرش پروپوزال ها مد نظر قرار خواهد گرفت.
1.     اولویتهای پژوهشی مرکز: عدالت در سلامت بر اساس شاخص های تعیین شده از سوی مرکز، مطالعه تطبیقی به منظور طراحی سامانه مشارکتی در کانون های سلامت محله ،نیازسنجی و اولویت بندی مشکلات جامعه تحت پوشش کانونهای سلامت محله، دسترسی به خدمات نوین سلامت با تمرکز بر درک دیدگاه های کارکنان مراکز بهداشتی و مطالعه الگوی مصرف انرژی با تاکید بر مصرف آب در بیمارستان های شهر کرمان
2.    با توجه به محدود بودن بودجه ، جهت جذب پروژه های تحقیقاتی بیشتر هزینه کلیه طرح های ارسالی تا حداکثر سقف چهارمیلیون تومان در نظر گرفته شود .
3.    پروپوزال ها بایستی پس زمینه آینده پژوهی داشته باشند. بدین معنی که اگر مطالعه ای به صورت گذشته نگر انجام می گردد در پایان نگاهی به آینده داشته باشد.
4.    در پذیرش پروپوزال ها میزان امتیازآوری فرد برای مرکز تحقیقاتSDH در سه سال گذشته مد نظر می باشد.

ضمنا کلیه طرح ها پس از انجام داوری و با در نظر گرفتن موارد فوق بررسی و به اطلاع رسانده می شود.

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت