۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده و با موافقت معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه ،سرکار خانم دکتر ملوک ترابی به عنوان رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان منصوب شدند به ایشان تبریک گفته و از خداوند متعال موفقیت روز افزونشان را خواهانیم