۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
سرکار خانم دکتر فاطمه السادات سجادی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند .به ایشان تبریک گفته و موفقیت روزافزونشان را از پروردگار مهربان خواستاریم.