۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر

دانشکده دندانپزشکی>درباره دانشکده>ریاست دانشکده

ریاست دانشکده دندانپزشکی
 

دکتر علی اسکندری زاده

استاد ترمیمی

 

سوابق اجرایی، علمی

 

تلفن : ۳۲۱۱۹۰۲۱-۳۰- ۰۳۴

فکس:

۳۲۱۱۸۰۷۳- ۰۳۴

پست الکترونیک :

پست الکترونیک دانشکده :a_eskandarizadeh@kmu.ac.ir


dentistryschool@kmu.ac.ir

 

 

 

 

>> بازگشت به صفحه قبل