۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور

درباره دانشکده>کادرمدیریتی>معاون پژوهشی

 

معاون پژوهشی


دکتر ملوک ترابی

درجه علمی:متخصص پاتولوژی

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن:۳۲۱۱۹۰۲۵

پست الکترونیکm_torabi@kmu.ac.ir

 

 شرح وظایف :     

     

      - بررسی لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 

      - مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
 

      - تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی سالانه دانشگاه
 

      - اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
 

     - همکاری در ارئه خدمات علمی،فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها وکنفرانس های علمی کلیه امور قراردادهای

      تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات
 

     - همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی
 

     -  نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه،کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی
 

     -  برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیآت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
 

     -  تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت

     و بلند مدت  برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
 

     - بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چهارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش

      عالی برای طرح درهیأت رییسه

 

بازگشت به صفحه قبل