۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير
دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>پروتزثابت
 
گروه پروتز های دندانی

 

 

 

مدیر گروه بخش پروتز ثابت :


·         دکتر پرویز امینی
 

   اعضای هیئت علمی گروه :

             ·          دکترفرشته حسینی قوام

·            دكتر سيد علي اوليا

·            دکتر زینب سعیدی

·           دکتر شهرزادطاهری        

                 ·            دکتر ساناز بهراد

 ·         دکتر سینا صفری

 ·         دکتر سید ابوطالب حسینی

·        دکتر مهسا خداپرست

·        دکتر ایمان شفیعی

         

 

  فهرست دروس نظری و عملی در مقطع دوره دکترای دندانپزشکی :

      ·         پروتز ثابت نظری  ۱   (۱واحد ۱۷ ساعت)

      ·         پروتز ثابت نظری  ۲   (۱ واحد ۱۷ساعت)

      ·         پروتز ثابت نظری  ۱   (۳واحد ۱۷ ساعت)

      ·         پروتز ثابت عملی۱-۱(۲ واحد ۶۸ ساعت)

      ·         پروتز ثابت عملی۲-۱(۲ واحد ۶۸ ساعت)

      ·         پروتز ثابت عملی  ۲ (۲ واحد ۶۸ ساعت)

      ·         پروتز ثابت عملی ۳  (۲ واحد ۶۸ ساعت)     

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل