۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

دانشکده دندانپزشکی>دفتر مطالعات>کمیته ها

 

 کمیته ها

 

         ۱. کمیته پژوهش در آموزش
         ۲. کمیته ارزشیابی و ارزیابی درونی و بیرونی 

         ۳.  کمیته برنامه ریزی آموزشی 
         ۴. کمیته آموزش اساتید 

         ۵.   کمیته هدایت استعدادهای درخشان

         ۶. کمیته آموزش پاسخگو


  کمیته ارزشیابی ارزیابی و ارزشیابی درونی و بیرونی

  

 

  ارزیابی و ارزشیابی از اجزای مهم هر فرآیند آموزشی می باشند. ارزشیابی فرآیندی است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقای اثر بخشی برنامه می باشد و این امکان را فراهم می سازد تا با تقویت جنبه های مثبت و رفع نارسایی های  برنامه، گام مناسب در ایجاد تحول و اصلاح گردش امور، برداشته شود.

  تبصره ۲- دفاتر توسعه آموزش بایستی ضمن معرفی نظام جاری ارزشیابی دانشجو، استاد و برنامه درسی به اعضای  یات علمی و دانشجویان، در طراحی روش های نوین ارزشیابی با مرکز مطالعات همکاری نمایند. عمده فعالیت های  دفاتر توسعه در حوزه ارزشیابی دانشجویان و اساتید عبارتند از: 
 

  ۱ -   همکاری با واحد ارزشیابی مرکز مطالعات در بازنگری شاخصهای ارزشیابی متناسب با ماهیت فعالیت آموزشی گروه های مختلف دانشکده 
 

    ۲ -  اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیات علمی در خصوص فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در تاریخ های مقرر 
 

    ۳ -  مدیریت فرآیندهای ارزیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی دانشکده با همکاری کارشناسان مرکز مطالعات 
 

    ۴ -  تهیه و معتبر سازی آزمون و ارزیابی های تشخیصی 
 

    ۵ - ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه 
 

    ۶ - همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و به روز رسانی صفحه کمیته  مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده 
   

       مواردی که توسط مسئول کمیته مطرح شده  
 

        تدوین و اجرای ارزشیابی دوره ای، دورهای آموزشی، ارزشیابی توسط دانشجوها و دستیاران تخصصی، ارزشیابی توسط اعضای هیات علمی

        انجام ارزیابی مجدد پرسشنامه های ارزشیابی۶
 

   ۱ -تشویق جهت پژوهش در زمینه ارزشیابی

 کمیته برنامه ریزی آموزش 


 


 منظور از برنامه ریزی درسی عبارت است از تدوین و به روزرسانی برنامه های آموزشی منطبق با نیازهای جامعه  و مبتنی بر    وظیفه ای که آموزش گیرندگان در آینده انجام خواهند داد.
  تبصره۳- از آنجائیکه انجام چنین اقدامات تخصصی بدون همکاری گروههای آموزشی امکان پذیر نمی باشد، ضروری است دفاتر  توسعه آموزش به طور ویژه به تقویت مهارت های برنامه ریزی درسی اعضای هیات علمی دانشکده پرداخته و در راستای امور  ذیل گام بردارند:

 

۱ -  همکاری با مدیران گروههای آموزشی در پیگیری ارائه طرح دروس (Lesson Plan) توسط کلیه اعضاء هیات علمی پیش از   آغاز هر نیم سال تحصیلی 
 

۲ -   تشکل کمیته ای با حضور نمایندگانی از گروه های مختلف آموزشی دانشکده (به انتخاب اعضای گروه های آموزشی جهت بررسی و ارزشیابی طرح درس های تدوین شده در دانشکده و ارسال نتایج ارزشیابی ها به واحد برنامه ریزی  درسی مرکز مطالعات 
 

۳ -  ارائه مشاوره و جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه تدوین برنامه های دوره های آموزشی(Course plan
 

۴ -  همکاری با گروههای آموزشی در زمینه بررسی و حل مشکلات برنامه های جاری آموزشی 
 

۵ -  ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه 
 

۶ -  تسهیل استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده از امکانات از مرکز مهارت بالینی (Skill lab) مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(در دانشکده های مرتبط)
 

۷ -  همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و به روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده  
 

۸ -  بررسی و پیشنهاد برنامه های جدید آموزشی 
 

۹ -  پیشنهاد جهت رفع نواقص احتمالی در برنامه های آموزشی

 

 

    کمیته آموزش اساتید
 

  

  هر عضو هیات علمی باید در طول زندگی بطور مستمر در مسیر آموزش و یادگیری قرار گیرد تا بتواند به نحوی موثری نقش حرفه ای خود را ایفا نماید در این راستا وظیفه کمیته آموزش اساتید دفاتر توسعه آموزش در اجرای مفاد آئین نامه  توانمند سازی اعضاء  هیات علمی در حیطه های پنج گانه ضوابط و مقررات دانشگاهی روشها و فنون تدریس پژوهش در آموزش ارزیابی فعالیت  آموزشی و پژوهشی و مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی عبارتند از: 
 

 

۱ -  نیاز سنجی آموزشی اعضاء هیات علمی در هر یک از حوزه های آئین نامه توانمند سازی اعضای هیات علمی 
 

۲ -  میزبانی حداقل ۲ کارگاه از برنامه سالیانه کارگاه آموزشی مرکز مطالعات در محل دانشکده برای کلیه اعضای هیات  علمی دانشگاه 
 

۳ -  جلب مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاههای مرکز مطالعات 
 

۴ -  اطلاع رسانی در مورد کارگاههای توانمند سازی در دانشکده /بیمارستانهای تابعه 
 

۵ -  ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه 
 

۶ -  همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و به روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده  
 

       این کمیته فرآیند برنامه ریزی جهت توانمند سازی آموزش اساتید را طبق مراحل زیر در دست انجام دارد:


          ۱ -  نظر سنجی از شرکت کنندگان و تحلیل نتایج   توسط EDO و اجرای آنها
 

          ۲ -  نیاز سنجی از اساتید   جهت تعیین نیازهای آموزشی توسط EDO
 

          ۳ -  تحلیل موضوعات مطرح شده توسط اساتید در دفتر EDO و هماهنگی با مسئولین ذیربط 
 

          ۴ -  برنامه ریزی جهت تشکیل کارگاههای آموزشی در دانشکده و یا حضور و شرکت اساتید در دوره های آموزشی  خارج از دانشکده 
 

          ۵ -   دعوت از اساتید مدعو توسط EDO

 

          ۶ -    اطلاع رسانی به اساتید جهت شرکت در کارگاههای آموزشی
 

          ۷ -    درخواست صدور گواهی مربوطه از EDC

 

   کمیته هدایت استعداد های درخشان 
 

  

 

    رسالت واحد هدایت استعداد های درخشان، کشف استعداد های دانشجویان و ایجاد بستر مناسب جهت بروز و ظهورلاقیت ها و هدایت آنان به سمت پژوهش و تولید علم می باشد.

      در این راستا ضروری است مسئول کمیته هدایت استعداد های درخشان با شناسایی این دانشجویان در دانشکده ها ومراکز آموزشی- درمانی و اطلاع رسانی و ارائه مشاوره های لازم به دانشجویان، این گروه از دانشجویان را جهت دریافت  تسهیلات و  حمایت های مورد نیاز به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی هدایت نمایند.

۱.  عضو گیری از دانشجویان استعداد های درخشان بر اساس آئین نامه های داخلی و کشوری 
 

۲.   معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع دکترای حرفه ای جهت آزمون پذیرش دستیار تخصصی به واحد  استعداد های درخشان 
 

۳.   معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد جهت آزمون دکترای تخصصی (Ph.D) به واحد استعداد درخشان 
 

۴.   معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی به واحد استعداد درخشان جهت ورود بدون آزمون و با آزمون به مقطع کارشناسی ارشد 
 

۵.   اطلاع رسانی به دانشجویان، برگزاری جلسات توجیهی المپیاد با مدیران گروه های آموزشی و ثبت نام از دانشجویان متقاضی شرکت در المپیادهای علمی دانشکده 
 

۶.   عضو گیری از میان دانشجویان فعال و علاقمند در کمیته مشورتی دانشجویی مرکز مطالعات 
 

۷.   برگزاری کلاسهای آموزشی مورد نیاز دانشجویان استعداد درخشان بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته از دانشجویان با همکاری دفتر  
 

۸.   ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه 
 

۹.   همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و به روز رسانی صفحه کمیته  مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده
 

۱۰.  جلسات توجیهی و محاسبه حدود امتیاز دانشجویان و بررسی نیاز های آنها 
 

۱۱. برگزاری دو جلسه با جناب دکتر بهاءالدینی و دکتر دهقان از EDC دانشگاه جهت بررسی نیاز های دانشجویان با حضور نمایندگان ایشان 
 

۱۲.  تنظیم قرار داد با یکی از موسسات سطح شهر کرمان جهت برگزاری کلاسهای IELTS جهت دانشجویان با پرداخت قسمتی از هزینه توسط EDC
 

۱۳.  به روز کردن لیست دانشجویان استعداد های درخشان 
 

۱۴.  اعلام شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان درخشان 
 

۱۵.  هماهنگی جهت تصویب شرایطی که به دانشجویان استعداد های درخشان اجازه   یک ترم زودتر واحد رساله بگیرند( درخواست دانشجویان) 
 

۱۶.  هماهنگی جهت عقد قرار داد برای برگزاری کلاسهای IT جهت دانشجویان استعداد های درخشان
 

۱۷.  اجرای کارگاه آموزشی طراحی پوستر جهت دانشجویان استعداد های درخشان
 

   کمیته آموزش پاسخگو 
 


 

  یکی از رویکردهای فلسفی آموزش عالی، دیدگاه پاسخگویی و تعهد اجتماعی است که تمرکز آن بر مسئولیت پذیری دانشگاه    ها در خدمت به جامعه می باشد. در این راستا ادغام عرصه های آموزش و ارائه خدمات سلامت در کشور ما، اقدامی ناظر بر    همین  اولویت بوده است.وظایف کمیته آموزش پاسخگو در دانشکده ها و مراکز آموزشی- درمانی عبارتند از:
 

۱ -  برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده و معاونت های مختلف دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیاز های سلامت جامعه

۲ - جمع آوری پیشنهادهای مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیات علمی دانشکده و انتقال آنها به دبیر خانه اتاق  فکردانشگاه

۳ - انجام اقدامات لازم جهت تبدیل اولویت های پژوهشی معاونت های مختلف دانشگاه به موضوعات پایان نامه های دانشجویی

۴ - تشکیل جلسات منظم با گروههای  آموزشی به منظور پیشبرد فعالیتهای ضروری آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویتهای تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمان

۵ - ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و الویت تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه

۶ - برنامه ریزی هدفمند و اجرای آموزش های عمومی برای جامعه با تاکید بر مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده با مشارکت صا و سیمای استان توسط اعضای هیات علمی دانشکده

۷ - برقراری ارتباط با انجمن های مردم نهاد جهت افزایش آگاهی و نگرش جامعه در مورد سبک زندگی سالم.

۸ - ارائه طرح های تحقیقاتی و ژورنال کلاب در جهت تقویت شناخت دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده با مفاهیم آموزش پاسخگو

۹ - برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات
۱۰ - ارزشیابی عملکرد گروههای آموزشی در زمینه آموزش پاسخگو

۱۱ - ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

۱۲ - همکاری با مدیر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و به روز رسانی صفحه مربوطه درسایت دفتر آموزش دانشکده

 

                                                                                                                                

>> بازگشت به صفحه قبل