۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

مدیر گروه:دکتر محمد محمدی

سرپرست تخصصی:دکتر محدثه عرب سلغار

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال

4

دکتر مهتاب السادات هاشمی پور

پریودانتیکس

دوم

5

دکتر حامد سراج پور

پریودانتیکس دوم