۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

 مدیر گروه پروتز ثابت: دکتر پرویز امینی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال

3

دکتر بهاره قاسمی

پروتزهای دندانی

سوم

4

دکتر عبداله ابراهیمی

پروتزهای دندانی

سوم

5

دکتر سجاد رئیسی استبرق

پروتزهای دندانی دوم
6

دکتر نادیا نوری یادکوری

پروتزهای دندانی دوم
7

دکتر سینا آبیاری

پروتزهای دندانی اول
8

دکترسعیده صادقی

پروتزهای دندانی اول
9

دکتر نادیا نوری یادکوری

پروتزهای دندانی اول

 

>> بازگشت به صفحه قبل