۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور

مدیر گروه:دکتر الهه مرتضوی

سرپرست تخصصی:دکتر علی اسکندری زاده

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال

2

دکتر فهیمه شاهرخی

دندانپزشکی ترمیمی

سوم

5 دکتر الینا رحمانیان

دندانپزشکی ترمیمی

سوم
6 دکتر راضیه عرب زاده

دندانپزشکی ترمیمی

دوم
7 دکتر لیلا قاسمی

دندانپزشکی ترمیمی

دوم
8 دکتر مینا سلطانیان زاده

دندانپزشکی ترمیمی

اول
9 دکتر لیدا لشکری زاده

دندانپزشکی ترمیمی

اول