۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

مدیر گروه:دکتر حمیدرضاپوراسلامی

سرپرست تخصصی:دکتر رضیه شجاعی پور
 
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال

5

دکتر مریم شریفی

دندانپزشکی کودکان دوم
6

دکتر معصومه دانش

دندانپزشکی کودکان دوم