۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
 
دانشکده دندانپزشکی>معاونتها >معاون پژوهشی
 
 


معاون پژوهشی


دکتر ملوک ترابی

درجه علمی:متخصص پاتولوژی

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن:32119025

پست الکترونیکm_torabi@kmu.ac.ir


 شرح وظایف :     

       

      - بررسی لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 

      - مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
 

      - تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی سالانه دانشگاه
 

      - اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
 

     - همکاری در ارئه خدمات علمی،فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها وکنفرانس های علمی کلیه امور

     قراردادهای  تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات

 

     - همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی
 

     -  نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه،کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی
 

     -  برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیآت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
 

     -  تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های

      میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

     - بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چهارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش

     عالی برای طرح درهیأت رییسه

     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 
  >>بازگشت به صفحه قبل