۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

     

 

               

 

 

 

عکس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 

سمت

تلفن

 

داخلی

  

دکتر ملوک ترابی

متخصص پاتولوژی

ریاست کتابخانه

32119025

 

 

 

216