۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شفا؛ بازدید از انبارهای مرکزی، دارویی و پشتیبانی این مرکز توسط دکتر نکویی مقدم رئیس بیمارستان، دکتر صابری مدیر بیمارستان و سایر مسئولان بیمارستان روز چهارشنبه 12 دی ماه انجام شد.

 

انبارهای بازدید شده در خصوص میزان موجودی، نحوه چیدمان و ظرفیت پاسخ دهی در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه مورد بررسی قرار گرفتند.

 

همچنین در حاشیه این بازدید، محل ژنراتورهای مولد برق بیمارستان نیز مورد بازدید قرار گرفته و واکنش مناسب این ژنراتورها در زمان اضطرار مورد آزمایش قرار گرفت.