۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
 
نام و نام خانوادگی:

 علی اصغر شعاعی

 
مدرک:

کاردانی امور اداری

سوابق:

مسئول انبار و مسئول تدارکات بیمارستان شفا و افضلی پور

تلفن:

۳۳۲۲۵۷۸۰ - ۰۳۴

داخلی ۲۸۳