۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير

معاون آموزشی

آقای دکتر علی اصغر عربی

 

مسئول آموزش

آقای احمد لنگری زاده

داخلی 473

 

کارشناسان آموزش

ام البنین قاسمی-مسئول امور اداری-داخلی 384

محبوبه عرب پور-مسئول مرکز توسعه و آموزش پزشکی ( EDO) -داخلی 387

نفیسه امیری نژاد-مسئول اعتباربخشی آموزشی-داخلی 388