۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

اعضای تیم مدیریت آموزش علوم پزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر محمود نکویی مقدم رئیس بیمارستان
2 دکتر علی اصغر عربی معاون آموزشی بیمارستان
3 دکتر علی شریفی مدیر گروه چشم
4 دکتر فرهاد ایرانمنش نماینده گروه مغز و اعصاب
5 دکتر معصومه کهنوجی نماینده گروه قلب و عروق
6 دکتر مریم عامی زاده نماینده گروه ENT و مسئول EDO بیمارستان
7 دکتر علی اصغر عربی معاون پژوهشی بیمارستان
8 دکتر محمد صبا رئیس بخش پرتونگاری تشخیصی
9 دکتر افشین احمدزاده حشمتی رئیس بخش ارتوپدی
10 دکتر تورج رضا میرشکاری رئیس و مسئول فنی آزمایشگاه
11 دکتر نجمه شمس پور نماینده بخش نفرولوژی
12 دکتر ترلان حسن آقایی نماینده بخش روماتولوژی
13 آقای شاپور صوفی آبادی مترون بیمارستان
14 آقای احمد لنگری زاده سوپروایزر آموزشی بیمارستان و مسئول آموزش
15 خانم نفیسه امیری نژاد مسئول اعتباربخشی آموزشی- دبیر کمیته
16 خانم نرگس درانی مسئول دفتر بهبود کیفیت بیمارستان