۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

اولویت

نام دوره

تاریخ برگزاری

1

آشنایی با شرح وظایف و آیین نامه های اعضای هیات علمی

98/2/26

2

پزشکی مبتنی بر شواهد

98/4/20

3

روش تدریس مقدماتی

98/7/18

4

روش تدریس پیشرفته

98/8/23

5

آزمون های استدلال بالینی

98/9/21

6

پژوهش در آموزش مقدماتی

98/10/19

7

پژوهش در آموزش پیشرفته

98/11/17

8

اخلاق پزشکی

98/12/15