۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهربابک، اين مانور با برنامه ريزي واحد  ICSو HICSشبكه بهداشت و درمان و با همكاري كليه ارگان هاي درگير و ستاد بحران شهرستان برگزار شد.

در این مانور نقاط قوت و قابل ارتقاء مديريت بحران در شهرستان مورد بررسي قرار گرفت.