۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

 

برگزاری کارگاه آموزشی عملی مراقبت سالمندان از نظر تغذیه ، سقوط وفسردگی وتعادل جهت کلیه مراقبین سلامت ،بهورزان، کاردان ها و ماماها در سالن آموزشی مرکز بهداشت شهرستان شهربابک برگزار شد.