۱۳۹۷ شنبه ۲ تير

 

 

نام و نام خانوادگي :  آقاي بهزاد اميري                                                                           

 

تحصيلات : ديپلم

  

سمت : مسئول حراست