۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

                                                     

                                             

                                                    دكتر ناصر مرتضي زاده

 

تخصص :

 

     قلب و عروق

 

 

سمت : 

 

 

     مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان