۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
برگزاری دوره آموزشی تریاژ و ارزیابی اولیه بیمار در مرکز اموزشی درمانی شهید بهشتی

دوره آموزشی تریاژ و ارزیابی اولیه بیمار، امروز یک شنبه 23 تیرماه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد  وعلیرضا خوبیاری کارشناس ارشد پرستاری در خصوص انواع تریاژ، نحوه استفاده از دستبندهای رنگی در تریاژ،  فرایند پرستاری ونحوه صحیح ارزیابی اولیه بیمار مطالبی را برای گروه هدف پرستاری بیان کرد.