۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
امید رضایی مسئول بازرسی حوزه بسیج ادارات شهید چمران  در خصوص چارت سازمانی بسیج ادارات، برخوردصحیح با ارباب رجوع ، میز خدمت ،اردوهای زیارتی وتفریحی جهت ایجاد نشاط وتشکیل حلقه های صالحین مطالبی را در جمع بسیجیان مرکز مطالبی بیان نمود .
درپایان نیز دکتر کاویانی مدیر و فرمانده بسیج مرکزدرخصوص اهداف والویت بسیج در زمینه خدمت به مراجعین صحبت کرد.