۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
برگزاری کلاس آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

کلاس آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع، ویژه کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، سه شنبه 18تیرماه برگزار شد.در این کلاس آموزشی، هادی سالاری کارشناس ارشد حقوق جزایی وجرم شناسی درخصوص بهبود ساختار سازمانی وچگونگی ارتقا شاخص رضایت ارباب رجوع مطالبی را  بیان کرد.