۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ مرداد
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد در مرکز آموزشی درمانی شه...
برگزاری جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
برگزاری جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالالت روانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهش...
برگزاری کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالالت روانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
برگزاری کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالالت روانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالالت روانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی ارگونومی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی ارگونومی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
برگزاری کلاس آموزشی ارگونومی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی ارگونومی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
اهدا خون در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
اهدا خون در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
اهدا خون در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
اهدا خون در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی حسابداری کالا در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی حسابداری کالا در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
برگزاری کلاس آموزشی حسابداری کالا در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی حسابداری کالا در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
برگزاری کلاس آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
امید رضایی مسئول بازرسی حوزه بسیج ادارات شهید چمران در خصوص چارت سازمانی بسیج ادارات، برخوردصحیح با ارباب رجوع ، میز خدمت ،اردوهای زیارتی وتفریحی جهت ایجاد نشاط وتشکیل حلقه های صالحین مطالبی را در جم...
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری دوره آموزشی تریاژ و ارزیابی اولیه بیمار در مرکز اموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری دوره آموزشی تریاژ و ارزیابی اولیه بیمار در مرکز اموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
دوره آموزشی تریاژ و ارزیابی اولیه بیمار، امروز یک شنبه 23 تیرماه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.
برگزاری دوره آموزشی تریاژ و ارزیابی اولیه بیمار در مرکز اموزشی درمانی شهید بهشتی