۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير

کارکنان کتابخانه:           

 

                                پرسنل 

          سمت

                           فاطمه شکاری

       کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

                        پست الکترونیک:

                     f.shekari@gmail.com

 

      مسئول کتابخانه

 

    

                    

                          هدی افشارمنش

       کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

                          پست الکترونیک:

               hodafsharmanesh@gmail.com                   

 

     کارشناس کتابدار