۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

مسئول دفتر بهبود کیفیت : صدیقه برائی نژاد

پرسنل بهبود کیفیت : 2 نفر

شرح وظایف  مسئول دفتربهبود کیفیت :

 • مشاركت در تهيه برنامه عملياتي ساليانه
 • تهيه و تدوين شاخصهاي بهبود كيفيت
 • تهيه و تدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط
 • بررسي رضايتمندي بيماران
 • بررسي پيشنهادات ارائه شده از طرف پر سنل  با همکاری تیم مربوطه
 • ارتباط مستمر با مسئولان بيمارستان در جهت رفع مشكلات
 • برگزاري جلسات كميته بهبود كيفيت
 • پيگيري مصوبات كميته بهبود كيفيت بيمارستان
 • شناسايي چالش ها و مشكلات موجود در مسير اجرا و پيشرفت برنامه هاي بهبود كيفيت
 • ثبت و نگهداري مستندات اجراي برنامه ها
 • ارائه گزارش تحلیلی پایش نظر سنجی  ها ، فرایندها ، شاخص های عملکردی و برنامه عملیاتی وبهبودکیفیت به تیم مدیریت  اجرایی بیمارستان
 • نظارت براجرا و پیشرفت برنامه و گزارش پیشرفت به تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 • شرکت در کلیه کمیته ها و جلسات تیم مدیریت اجرایی