۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

 

 

لیست شرکت کنندگان        

محتوا

نام مدرس

نام و تاریخ برگزاری دوره

ردیف

کلیه همکاران محترم کتابدار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سعی شده است مفاهیمی چون اینترنت ،وب، شیوه های دسترسی به اطلاعات در وب و انواع ابزارهای جست و جو و فراموتورهای جست وجو و... درقالب یک جزوه آموزشی که برگرفته از متن کتابهای معتبر بوده است را در اختیار همکاران محترم کتابدار جهت برگزاری آزمون قرار داده ایم.

 

        هدی افشار منش 

 

           98/04/23

،آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی

 

1

 

 

 

 

2