۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير

 

 

مکان

تاریخ و زمان برگزراری

عنوان کارگاه

ردیف

سالن کنفرانس بیمارستان

96/11/01

CLINICAL KEY آشنایی با پایگاه اطلاعاتی 

1

سالن کنفرانس بیمارستان

96/11/30

 EBM آشنایی با پایگاه های   

2