۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

 

تعداد کتب و تعداد مراجعه کنندگان به کتابخانه در سال 97 تا آبان ماه

  

عنوان

هیات علمی

دانشجو

کارکنان

مراجعین به کتابخانه

12

500

150

کتب امانت گرفته شده

800

12000

3000

تعداد کتب برگشتی

600

12000

2800

تعداد استفاده از کتب تازه خریداری شده

500

500

200

 

                                                             تعداد منابع فهرست نویسی شده سال 97 تا آبان ماه  

تعداد عناوین کتب فارسی فهرستنویسی شده

222

تعداد عناوین کتب لاتین فهرستنویسی شده

5

تعداد عناوین پایان نامه فهرستنویسی شده

11