۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور


برنامه استراتژیک استانداردسازی پزشکی عمومی

 

هدفG۱
ارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی و بهداشتی واحدهای تحت نظر دانشکده پزشکی

O۱ تعیین وضعیت مراکز درمانی از نظر استانداردهای بین المللی و ملی و بهبود آن


درصد پیشرفت ۹۰% (پایه ۳۰%)
• تعیین وضعیت مراکز درمانی از نظر انطباق با استانداردهای ملی: ( افضلی پور تا۵۰% ، شفا تا ۹۰ %، باهنر تا ۸۰% انجام شده است و مابقی در حال انجام است)
• اقدام جهت اخذ اعتبارنامه ()در خصوص ارائه خدمات: انجام شد
• ارائه راهکارهای اجرایی جهت ارتقاء استانداردها: انجام شد

                            

O۲ گسترش ارائه خدمات بهداشتی درمانی

درصد پیشرفت ۱۰۰% (پایه ۷۰%)
• تعیین وضعیت و ارائه برنامه های گروههای آموزشی در خصوص ارائه خدمات سرپایی : انجام شد
• تأئید برنامه و اجرایی کردن آن: انجام شد
• الزام گروههای آموزشی به انجام ۵۰-۳۰ % فعالیتهای آموزشی در درمانگاه و فیلد : انجام شد
                             

O۳ کوشش جهت بهبود وضعیت تعرفه های پزشکی

درصد پیشرفت ۰% (پایه ۵۰%)
به علت دستور العملهای وزارت خانه و عدم استقلال دانشکده در این امور اجرای موارد زیر امکان پذیر نیست
• تعیین هزینه واقعی خدمات پزشکی به بیمار و مقایسه با تعرفه های پزشکی رایج
• ارائه طرح بهبود وضعیت تعرفه ها به هیئت رئیسه

                   

O۴ ارتقاء و بهبود توزیع منابع انسانی در مراکز خدمات درمانی

درصد پیشرفت ۸۰% (پایه ۱۰%)
• بررسی وضعیت پشتیبانی خدمات آموزشی در مراکز وابسته: توسط معاونین بیمارستان ها و کارشناس حوزه ریاست انجام شد
• تعیین کمبودهای منابع انسانی در مراکز خدمات درمانی: انجام شد
• انطباق نیازها و کمبودها: توسط معاون بالینی و کارشناس حوزه ریاست انجام شد
• پیگیری اجرای طرح: پیگیری تا هیئت ریئسه انجام شد اما به علت نبوده مجوز امکان پذیر نیست.

هدفG۲
فراهم آوردن بالاترین سطح استانداردهای ملی و بین المللی در برنامه آموزش پزشکی

O۱  تطبیق برنامه های آموزش پزشکی با برنامه های استانداردملی

درصد پیشرفت ۳۰% (پایه ۵۰%)
• اجرای برنامه استانداردهای ملی آموزش پزشکی از وزارتخانه : بر اساس دستور العمل های واصله کلیه موارد اجرا گردید.
• ارزشیابی پیشرفت دستیابی به استانداردهای ملی EDC: ۰%
• اصلاح برنامه های آموزشی با استفاده از داده های بدست آمده از ارزشیابی : ۰%
به علت عدم هماهنگی و نبود امکانات برای فعال کردن EDO  ، ارزشیابی و اصلاح برنامه میسر نبود

O۲ مقایسه برنامه های آموزش پزشکی با استانداردهای :WFME

درصد پیشرفت ۲۵% (پایه ۳۰%)
• برگزاری کارگاه جهت آشنایی و یادکیری استانداردهای WFME: انجام شده است.
به علت دیر کرد برگزاری کارگاه و نبود امکانات و تغییر رویکرد سیاست های وزارت خانه فعالیت هایزیر حذف گردید.
• تعیین وضعیت موجود و ضعف ها براساس استانداردهایWFME    : ۰%
• تعیین کمیته کاری دستیابی به استانداردهای آموزش پزشکی: ۰%
• برنامه ریزی فعالیت جهت دستیابی به استانداردهای WFME: ۰%

O۳ فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز آموزشی

درصد پیشرفت ۹۸% (پایه ۶۰%)
• بررسی نیازتجهیزات آموزشی گروهها: توسط معاون مالی اداری انجام شد
• برگزاری مناقصه محدود بر اساس نیازهای تعیین شده: توسط معاون مالی اداری انجام شد
• خریداری تجهیزات از برندگان مناقصه: توسط معاون معاون مالی اداری انجام شد
• بررسی نیازهای مربوط به تجهیزات باقی مانده گروههای پایه: توسط معاون آموزشی و مدیران گروه انجام شد
• بررسی نیازهای تجهیزات آموزشی مربوط به گروههای بالینی : توسط معاون بالینی و مدیران گروه اداری هر آبان انجام شد
• راه اندازی اینترنت درون بخشی: دانشکده و بیمارستانها:انجام شده است
• راه اندازی کتابخانه درون بخشی : انجام شده است
• راه اندازی کتابخانه الکترونیک بصورت شبکه: انجام شده است
• راه اندازی وب پیج دانشکده علوم پزشکی: ۶۰% انجام شده است ومابقی در حال انجام می باشد

 

O۴ بهبود نظام ارزشیابی آموزشی

درصد پیشرفت ۵۵% (پایه ۷۰%)
به علت عدم هماهنگی ونبود امکانات برای فعال کردن EDO  دانشکده امکان اجراکامل برنامه میسر نبود
O۴o۱ (زیر گروه هدف عینی: تشکیل کمیته نظارت و ارزشیابی): ۰%
• تعیین کمیته نظارت و ارزشیابی: ۰%
• تدوین اهداف و وظایف کمیته نظارت و ارزشیابی : ۰%
• تعیین اعضای کمیته و صدور ابلاغ آنان : ۰%
• تشکیل جلسات کمیته بطور منظم و تدوین مصوبات: ۰%
• اجرایی کردن مصوبات کمیته: ۰%
O۴o۲ (فرهنگ سازی در ارزشیابی و نظارت)
• برگزاری کارگاه های ارزشیابی اساتید: از طرف EDC انجام شد
• تشویق اعضای هیئت علمی : در سطح دانشگاه انجام شد
• ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی اساتید بطور منظم: توسط معاون آموزشی انجام شد
O۴o۳(ارزشیابی اساتید)
• نظر سنجی از اساتید مجرب پیرامون شیوه های ارزشیابی اساتید: با وجود اینکه EDO دانشکده فعال نبود، بطور کامل با همکاری EDC  انجام شد
• جمع آوری جدیدترین اطلاعات در مورد شیوه های ارزشیابی اموزشی بطور مستمر:انجام شده است
• بازنگری و اصلاح فرم های ارزشیابی موجود بر اساس منابع جدید:انجام شده است
• تعیین کارشناسان اجرایی ارزشیابی: تا ۹۰% انجام شده است
• پیشنهادتخصیص اعتبار لازم برای اجرای فرایند ارزشیابی: تا۹۰% انجام شده است
• نظارت بر عملکرد کارشناسان اجرایی توسط مسئولین ارزشیابی : تا ۹۰% انجام شده است
O۴o۴(بهبود شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی)
به علت نبود امکانات برای فعال کردن EDO  دانشکده امکان اجرا فعالیت های زیرمیسر نبود
• تهیه متون آموزشی در رابطه با ارزشیابی: ۰%
• ارزیابی سؤالات امتحانات برگزار شده در هر ترم: ۰%
• بازخورد نتایج ارزیابی سؤالات اساتید و ارائه پیشنهادات اصلاحی در هر ترم: ۰%


O۵ ترميم نحوه توزیع نیروی انسانی مربوط به آموزش پزشکی

درصد پیشرفت ۵۰% (پایه ۵۰%)
• بررسی وضعیت فعلی گروههای آموزشی: توسط معاون آموزشی انجام شد
• تهیه چارت پیشنهادی دانشکده پزشکی : توسط معاون مالی اداری و آموزشی انجام شد
• اصلاح چارت فعلی براساس چارت پیشنهادی   (به علت دستور صریح وزارت خانه میسر نبود)
• پیگیری استخدام افراد مورد نیاز بر اساس چارت پیشنهادی ( فقط در چهار چوب قوانین استخدامی انجام می شود)
  
O۶ ارتقاء فرآیند بررسی پایان نامه های پزشکی

درصد پیشرفت ۶۰% (پایه ۵۰%)                                               
• تغییر ساختار کمیته پایان نامه و تعیین مسئول مستقیم: توسط مسئول کمیته پایان نامه ها انجام شد
• اصلاح آیین نامه هاو دستور العمل های مربوط به بررسی پایان نامه: توسط معاون پژوهشی انجام شد 
• اصلاح فرایند پیشنهاد، تصویب و اجرای پایان نامه ها: توسط معاون پژوهشی و مسئول کمیته پایان نامه ها انجام شد
• ایجادسایت الکترونیکی و به روز کردن اطلاعات مربوط به بررسی پایان نامه: به علت نبود امکانات بهره وری ازسیستم الکترونیک در سطح دانشگاه، این فعالیت انجام نشد
• ارزشیابی روند بهبود فرایند بررسی : ۰% 
• تدوین جدول زمان بندی یکساله تشکیل جلسات بررسی : توسط مسئول کمیته پایان نامه های انجام شد
• اصلاح شیوه امتیاز دهی پایان نامه ها: در حال انجام است

 

O7 توسعه مرکز مهارتهای بالینی

درصد پیشرفت ۹۰% (پایه ۵۰%)
• طراحی و ایجاد مرکز مستقل مهارتهای بالینی بر اساس استانداردهای ملی: توسط معاون بالینی انجام شد
• تجهیز مرکز مهارتهای بالینی : توسط معاون بالینی انجام شد
• تأمین پرسنل مورد نیاز : توسط معاون بالینی:انجام شد
• تدوین برنامه کلی دوره و طرح درس : توسط معاون بالینی: انجام شد
• برگزاری کارگاههای پایه و تخصصی مهارتهای بالینی: توسط معاون بالینی انجام شد
• تجهیز وآماده سازی مرکز مهارتهای بالینی جهت انجام آزمونهای OSCE: توسط معاون بالینی انجام شد
• اصلاح برنامه کارورزی دانشجویان پزشکی: توسط معاون بالینی انجام شد
• اصلاح ساختار امور تخصصی و فوق تخصصی بالینی: توسط معاون بالینی و آموزشی تا ۵۰% انجام شد.
• تبیین و ابلاغ شرح وظایف مدیران برنامه دستیاری گروهها / معاونین آموزشی بیمارستانها / مدیر برنامه دستیاری دانشکده : انجام شد
• تثبیت جایگاه حقوقی و شرح وظایف مدیر برنامه دستیاری دانشکده: انجام شد
• اصلاح ساختار برنامه فیزیوپاتولوژی: توسط معاون بالینی و آموزشی تا ۱۰% انجام شد.
• تدوین e-log book : توسط معاون بالینی با کمک EDC تا ۴۰% انجام شد.

هدف G۳
توسعه پژوهشهای مرتبط با علوم پزشکی

O۱ شناخت مشکلات مرتبط با سلامت جامعه

درصد پیشرفت ۷۰% (پایه۵۰%)
• درخواست اولویتهای پژوهشی معاونت درمان: توسط معاون پژوهشی انجام شد
• درخواست اولویتهای پژوهشی معاونت بهداشت: توسط معاون پژوهشی انجام شد
• ارتباط با حوزه معاونت درمان و بهداشت جهت بررسی نیازهای پژوهشی: توسط معاون پژوهشی انجام شد
• انجام پژوهش های میدانی تعیین وضعیت یا اپیدمیولوژیک مشکلات سلامت جامعه: ۰%
• با توجه به گستردگی مطلب به معاونت پژوهشی دانشگاه محول گردید
• برگزاری نشست های بین سازمانی جهت فرهنگ سازی ، نهادینه کردن و اجرای برنامه های حاصل از پژوهش:
با توجه به گستردگی مطلب به معاونت پژوهشی دانشگاه محول گردید


O۲ تعیین اولویتهای پژوهشی دانشکده 
درصد پیشرفت ۲۵% (پایه ۱۰۰%)
• درخواست اداری الویتهای پژوهشی از مدیران گروه: توسط معاون پژوهشی انجام شد
از آنجائی که تعیین الویت ها نقشی در سهولت تصویب و اجرای طرحهای تحقیقاتی ندارد. انجام فعالیتهای زیر در سطوح مختلف با بی میلی روبرو شده و انجام پذیر نمی باشد.
• انطباق اولویتهای پژوهشی گزارش شده با اولویتهای معاونت بهداشت و درمان و امکانات و تخصص های موجود در دانشکده : ۰%
• تعیین اولویتهای جدید بر اساس امکانات و تخصص ها: ۰%
• اعلام اولویتها به گروههای آموزشی جهت ارائه طرحهای پژوهشی:۰ %

   

O۳  تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای اولویتهای پژوهشی
درصد پیشرفت ۸۰% (پایه ۲۰%)
• تعیین وضعیت تجهیزاتی موجود: توسط معاون پژوهشی انجام شد
• تعیین تجهیزات مورد نیاز پژوهشها بر اساس اولویتها: توسط معاون پژوهشی انجام شد
• برنامه ر یزی مالی اداری جهت تهیه تجهیزات مورد نیاز: توسط معاون پژوهشی انجام شد
• تعیین امکانات علمی و تخصص های موجود در دانشکده: توسط معاون پژوهشی انجام شد
• تعیین نیازهای علمی جهت افزایش توان پژوهشی: ۰%

O۴ ارزیابی نتایج حاصل ازپژوهشهای انجام شده و بازخورد آن به معاونین سلامت دانشگاه 

درصد پیشرفت ۱۰۰% (پایه ۸۰%)
• مقایسه کمی و کیفی طرحهای پژوهشی: انجام شد و گزارش آن به گروه ها و شورای پژوهشی ارائه گردید
• ارزیابی میزان تولید علم در قالب مقاله یا گزارش : انجام شد و گزارش آن به گروه ها و شورای پژوهشی ارائه گردید

O۵ پشتیبانی از ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی مرتبط با رسالت دانشکده

درصد پیشرفت ۱۰۰% (پایه ۸۰%)
• تعیین امکانات بالقوه گروهها جهت ایجاد مراکز تخقیقاتی: توسط رئیس دانشکده و معاون پژوهشی انجام شد
• اطلاع رسانی مداوم در خصوص چگونگی ایجاد مراکز تحقیقاتی : توسط رئیس دانشکده و معاون پژوهشیانجام شد
• پشتیبانی و تشویق دانشکده پزشکی در خصوص ایجاد مراکز تحقیقاتی و تبعات مفید ناشی از ایجاد مراکز تحقیقاتی برای گروههای مربوطه: توسط رئیس دانشکده و معاون پژوهشی انجام شد


هدفG۴
اصلاح مدیریت مالی – اداری


O۱  بررسی نیازها و کمبودهای پرسنلی 

درصد پیشرفت ۱۰۰% (پایه ۸۰%)
• تعیین وضعیت چارت تشکیلاتی موجود : توسط معاون مالی و اداری انجام شد
• تعیین نیازهای پرسنلی بر اساس وظایف ومسئولیتها : توسط معاون مالی و اداری انجام شد
• تطبیق وضعیت موجود و نیازها :    توسط معاون مالی و اداری انجام شد
• تعیین راهکار و برنامه ریزی جهت رفع نیازها :   توسط معاون مالی و اداری انجام شد
• ارزیابی چگونگی انجام فرآیند های اداری : توسط توسط معاون مالی و اداری انجام شد
• تعیین راهکارهای تشویق و تنبیه : توسط معاون مالی و اداری انجام شد
• اجرای راهکارهای فوق:   توسط معاون مالی و اداری انجام شد


O۲ بررسی نیازها و کمبودهای مالی

درصد پیشرفت ۴۰% (پایه ۵۰%)
• ارزیابی علمکرد مالی:   توسط معاون مالی و اداری انجام شد
• تعیین راهکارها جهت بهینه سازی عملکرد مالی: توسط معاون مالی و اداری انجام شد
• ارزشیابی عملکرد راهکارهای اجرایی: معاون مالی و اداری انجام شد
       به علت عدم استقلال دانشکده در فصل بندی اعتبارات اجرای فعالیت های زیر میسر نیست
• تعیین میزان کسب درآمد اعضاء هیئت علمی
• تعیین راهکارها برای استقلال مالی دانشکده
• پیشنهادات هیئت رئیسه و پیگیری آن رئیس دانشکده


O۳ آموزش اختصاصی پرسنل بر اساس حیطه مسئولیت

درصد پیشرفت ۱۰۰% (پایه ۵۰%)
• تعیین نیازهای دانشی - مهارتی مسئولیتها : توسط معاون مالی و اداری انجام شد
• تقاضای برگزاری دوره های آموزشی بر اساس مسئولیتها:   توسط معاون مالی و اداری انجام شد
• ارزشیابی اجرای برنامه های فوق :    توسط معاون مالی و اداری انجام شد


O۴ نظام مند کردن روند پرداخت اضافه کاری پرسنل

درصد پیشرفت ۱۰۰% (پایه ۸۰%)
• نظام مند کردن عملکرد بر اساس شرح وظایف :   توسط معاون مالی و اداری انجام شد
• تعیین اضافه کاری بر اساس عملکرد هرماه:   توسط معاون مالی و اداری انجام شد
• پیشنهاد دستورالعمل پرداخت اضافه کاری به هیئت رئیسه :   توسط توسط معاون مالی و اداری انجام شد

O5 برنامه ریزی اتوماسیون اداری

درصد پیشرفت ۱۰۰% (پایه ۸۰%)
• پیگیری تهیه زیر ساختاری سخت افزاری و نرم افزاری بر اساس استانداردها: توسط واحد کامپیوتر با نظارت رئیس دانشکده انجام شد
• تطبیق زیر ساختار بر اساس نیازها و امکانات دانشکده: توسط واحد کامپیوتر با نظارت رئیس دانشکدهانجام شد
• آموزش نیروی انسانی: توسط واحد کامپیوتر انجام شد
• ارزشیابی اتوماسیون:توسط واحد کامپیوتر انجام شد