۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی

دکتر رضوان امیری

سرپرست معاونت آموزش بالینی

33257315

33257660-4

داخلی 358

سیدمحمود هاشمی مسئول آموزش بالینی

33257315

33257660-4 

داخلی 358
نفیسه رمضانی مسئول امور آموزشی کارورزی دانشجویان

33257669

33257660-4 

داخلی 381
گلناز بابایی نژاد مسئول امور آموزشی کارورزی دانشجویان

33257669

33257660-4 

داخلی 381
شیوا مهدیزاده مسئول امور آموزشی کارآموزی دانشجویان

33257669

33257660-4 

داخلی 381

مریم میرزایی

متصدی امور دفتری و بایگانی

33257669

33257660-4 

داخلی 381