۱۳۹۸ يکشنبه ۳۰ تير

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس

 

دکتر رضوان امیری

 

 

سرپرست معاونت آموزش بالینی

 

33257315
سیدمحمود هاشمی مسئول آموزش بالینی

33257315

داخلی 358

نفیسه رمضانی مسئول امور آموزشی کارورزی دانشجویان

33257669

داخلی 381

گلناز بابایی نژاد مسئول امور آموزشی کارورزی دانشجویان

33257669

داخلی 381
شیوا مهدیزاده مسئول امور آموزشی کارآموزی دانشجویان

33257669

داخلی 381

مریم میرزایی

متصدی امور دفتری و بایگانی

33257669

داخلی 381