۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

رسالت گروه         

گروه های پزشکی اجتماعی متولی ترویج رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه، نهادینه کردن راهبرد های مراقبت های اولیه سلامت در سطح جامعه، خانواده و افراد، پزشک خانواده، نظام ارجاع و تعیین کننده های اجتماعی سلامت در جامعه تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشند.

 

خدمات و وظایف گروه پزشکی اجتماعی:

الف- خدمات آموزشی

۱. آموزش علوم پایه و بالینی دانشجویان پزشکی به منظور آشنایی با مباحث بهداشت و پیشگیری شامل دروس: اصول خدمات بهداشتی درمانی( بهداشت ۱)، اصول و روش های اپیدومیولوژی( بهداشت ۲) و بهداشت خانواده (بهداشت۳)، آمار و روش تحقیق (بهداشت۴) و اپیدومیولوژی بیماری های شایع در ایران (بهداشت۵)

 

۲. آموزش بالینی دانشجویان پزشکی عمومی در طی دوره های:

                    کارورزی  - در مراکز بهداشتی درمانی شهری

                    کارآموزی  - در مراکز بهداشتی درمانی روستایی

 

۳. راه اندازی و آموزش پزشکان خانواده شاغل در مناطق تحت پوشش در دوره های پودمانی توانمند سازی پزشکان خانواده (MPH)

۴.  پذیرش دستیار پزشکی خانواده و تربیت متخصصان این رشته

۵. راه اندازی کلینیک پزشکی خانواده جهت آموزش دستیاران

 

ب- خدمات پژوهشی

۱. ارائه مشاوره های پژوهشی بویژه در بخش متدولوژی و آمار به دانشجویان

۲. راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی مقاطع مختلف

 

ج- خدمات درمانی

ارائه خدمات درمانی، پیشگیری و ارتقاء سلامت در مرکز آموزشی جامع خدمات سلامت