۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

 

 
نام و نام خانوادگی سمت
دکتر محمدمهدی حیات بخش دبیر کمیته
دکتر زهره سالاری عضو کمیته
دکتر عباس بهرام پور عضو کمیته
دکتر محمدرضا لشکری زاده
عضو کمیته
دکتر بهناز صدیقی
عضو کمیته
دکتر علی حسینی نسب عضو کمیته
دکتر میترا ثمره فکری
عضو کمیته
دکتر مژگان سنجری عضو کمیته
دکتر شهرزاد مظهری
عضو کمیته