۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

اعضای محترم هیئت علمی شرکت کننده در کارگاه اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی که در تاریخ 14 آبان ماه 97 برگزار گردید می توانند جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مراجعه نمایند.