۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

پروفسور فریدون عزیزی
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ اسفند
چکیده ای از سخنرانی آقای دکتر عزیزی در زمینه سلامت معنوی
پروفسور فریدون عزیزی
ارتباط سلامت معنوي با ديگر ابعاد سلامت:
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ اسفند
ارتباط سلامت معنوي با ديگر ابعاد سلامت:
ارتباط سلامت معنوي با ديگر ابعاد سلامت:
آرامش داری یا آسایش؟
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ اسفند
آرامش داری یا آسایش؟
آرامش داری یا آسایش؟
ده صفت مؤمن
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ اسفند
ده صفت مؤمن
ده صفت مؤمن
اهمیّت و ضرورت اخلاق در ادیان
۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
اهمیّت و ضرورت اخلاق در ادیان
اهمیّت و ضرورت اخلاق در ادیان
مدیریت در عبادت کردن
۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
مدیریت در عبادت کردن
مدیریت در عبادت کردن