۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين
دبیر کمیته رشته تحصیلی پست الکترونیک تصویر
دکتر محمد ستایش طب سنتی msetayeshmail@gmail.com