۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
 عکس 
 
 نام و نام خانوادگی
 
 سمت
 
 پست الکترونیک
 
   محمدرضا امیراسماعیلی رئیس دانشکده   Mohammadreza.
amiresmaili@gmail.com
رضا خواجویی  معاون آموزشی

 r.khajouei@kmu.ac.ir

فرهاد رضایی مدیر اداری    manage_infoschool@kmu.ac.ir
   حمیدرضا سام زاده  مسئول واحد  EDO  دانشکده h_samzadeh@kmu.ac.ir