۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

ارتباط با ریاست:

 

تلفن تماس:    

۳۲۳۱۵۱۴۷

 

نمابر:

 
۳۲۳۱۵۲۲۱

 پست الکترونیک: 

 

Mohammadreza.
amiresmaili@gmail.com
 

شماره اتاق:

 
A۲۰۵