۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور

ارتباط با ریاست:

 

تلفن تماس:    

 

034-31325147

 

 

نمابر:

 

 
034-31325221

 پست الکترونیک: 

 

Mohammadreza.
amiresmaili@gmail.com
 

manage_infoschool@kmu.ac.ir

 

شماره اتاق:

 
A205