۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

عنوان:  بررسی تاثیر مشاوره گروهی روانی آموزشی بر صمیمیت جنسی زنان شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی رفسنجان در سال 1396

 

استاد راهنما : خانم کتایون علیدوستی

 

استاد مشاور: خانم دکتر زهره قرشی، خانم زهرا اسداللهی

 

دانشجو: زهرا اکبری نژاد                                                                            

                                                                                                                 

روز: یکشنبه                       مورخ: 1397/11/28                        ساعت: 13

 

محل: سالن مداح