۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

عنوان:  بررسی تاثیر رویکرد کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش ترس از زایمان در زنان ذارای یک فرزند شهر کرمان در سال 1396

 

استاد راهنما : دکتر پروین صالحی نژاد

 

استاد داخلی: خانم کتایون علیدوستی

 

استاد خارجی: خانم طاهره رمضانی

 

دانشجو: ملیحه پورعدالتی                                                                                 

                                                                                                                 

روز: دوشنبه                       مورخ: 1397/11/1                        ساعت: 10:00

 

محل: سالن مداح