۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

عنوان:  بررسی الگوی مقابله ای والدین در مراقبت از کودک مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کرمان و ارتباط آن با تفسیر از خود و حس انسجام در آنها در سال 1397-1396

 

استاد راهنما : خانم دکتر صدیقه ایرانمنش

 

استاد مشاور: خانم فریده رزبان خانم دکتر مه لقا دهقان

 

دانشجو: فرشته قربانی                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                  

روز: یک شنبه                       مورخ: 1398/02/15                        ساعت: 12:00

 

محل: سالن مداح