۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

عنوان:   مقایسه عوامل مرتبط با مراقبت تسکینی و اولویت های آن از دیدگاه بیماران و پرسنل پرستاری بخش های همو دیالیز شهر کرمان در سال 1396


استاد راهنما : خانم دکتر بتول تیرگری – خانم منصوره عزیززاده فروزی

 

دانشجو: شیما صرافی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

روز: دوشنبه                       مورخ: 1398/03/08                        ساعت: 12:30

 

محل: سالن مداح