۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم طیبه گزستانی
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
عنوان: بررسی عملکرد، مسئولیت پذیری و اطمینان پرستاران بیمارستان های شهر کرمان در مورد مشاوره جنسی و موانع ارائه آن به بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در سال 1397
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم طیبه گزستانی
جلسه دفاع پایان نامه ارشد جناب آقای سعید دهقان
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
عنوان: بررسی نیازهای اطلاعاتی و منابع جستجوی اطلاعات مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1397-1396
جلسه دفاع پایان نامه ارشد جناب آقای سعید دهقان
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم معصومه مومنی
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
عنوان : بررسی تأثیر ماساژ پا توسط پرستار و خانواده بیمار بر دلیریوم، درد و شاخص های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان شهید باهنر کرمان در سال 1396
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم معصومه مومنی
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم زکیه فرمیتنی
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
عنوان : بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر امید و شادکامی بیماران استومی مراجعه کننده به مرکز استومی شههر کرمان در سال 1397
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم زکیه فرمیتنی
جلسه دفاع پایان نامه ارشد جناب آقای علی محسن زاده
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
عنوان: بررسی ارتباط خودکارآمدی و رفتارهای برنامه‌ریزی شده تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت‏ ویژه نوزادان در بیمارستان افضلی پور دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1396
جلسه دفاع پایان نامه ارشد جناب آقای علی محسن زاده
نتایج آزمون آوایی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
نتایج آزمون آوایی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نتایج آزمون آوایی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم شیما صرافی
۱۳۹۸ شنبه ۱۴ ارديبهشت
عنوان: مقایسه عوامل مرتبط با مراقبت تسکینی و اولویت های آن از دیدگاه بیماران و پرسنل پرستاری بخش های همو دیالیز شهر کرمان در سال 1396
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم شیما صرافی
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم مهین پورپاریزی
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
عنوان: بررسی ارتباط بین تبعیت از رژیم درمانی و خودکارآمدی در بیماران هموفیلی مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور شهر کرمان در سال 1397
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم مهین پورپاریزی
جشن پایان سال 1397 دانشکده
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ اسفند
جشن پایان سال 1397 دانشکده پرستاری
جشن پایان سال 1397 دانشکده
حضور دانشجویان دانشکده در سالمندان
۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ اسفند
دانشجویان پرستاری ارشد در سرای سالمندان
حضور دانشجویان دانشکده در سالمندان