۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
 
اعضای هیأت علمی دانشکده
 
عکس نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیک cv
دکتر صدیقه ایرانمنش دانشیار پرستاری داخلي جراحي s_iranmanesh@kmu.ac.ir

دکتر عاطفه احمدی

استادیار

مشاوره

atefeahmadi59@gmail.com

دکتر بهناز باقریان

استاديار

پرستاري داخلي جراحي

behnaz_bag@yahoo.com

 دکتر بتول تيرگري

دانشیار

پرستاري داخلي جراحي

b_tirgari@kmu.ac.ir

خانم صدیقه خدابنده

دانشجوی دکتری پرستاری

پرستاری s_khodabandeh@kmu.ac.ir

دکتر مه لقا دهقان

استادیار

پرستاری داخلی جراحی

m_dehghan@kmu.ac.ir

 خانم ام سلیمه رودي

استادیار

پرستاری

fatroody@yahoo.com

دکتر مسعود ریانی

استادیار

پرستاری بهداشت همگانی

m_rayani@kmu.ac.ir

دکترسكينه سبزواري

دانشیار

پرستاری داخلي جراحي

s_sabzevari@kmu.ac.ir

خانم نسیم شاه رحمانی مربی مامایی n.shahrahmani@kmu.ac.ir
خانم کتایون علیدوستی مربی مامایی

alidoosti@kmu.ac.ir

خانم رضوان علی میرزائی

کارشناس ارشد

پرستاری بهداشت همگانی

 
دکتر جمیله فرخ زادیان

استاديار

پرستاری

farokhzadian2010@yahoo.com

خانم گلنار فروغ عامری

مربی

مديريت پرستاری

Golnazf@yahoo.com
دکتر پروین منگلیان

استادیار

اصول و فنون

Mangolian167@yahoo.com

دکتر رقیه مهدی پور استادیار پرستاری داخلی جراحی rm41321@yahoo.com

دکتر فیروزه میرزایی

استادیار

بهداشت باروری

f_mirzaee@kmu.ac.ir

خانم سکینه میری

مربي

پرستاري

s_miri@kmu.ac.ir
خانم ناهید نصری مربی مامایی n.nasri@kmu.ac.ir

دکتر منیره السادات نعمت الهی

استادیار

کودکان

minirnematollahi@yahoo.com

دکتر عصمت نوحی

دانشیار

پرستاری داخلی و جراحی

e_nuhi@kmu.ac.ir

خانم فهمیه خراسانی

 

 

fahimeh_khorasani@ymail.com

دکتر معصومه غضنفرپور

استادیار

   

دکتر زهره خشنود

استادیار