۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي

 

مدیرگروه پرستاری بهداشت همگانی

 

دکتر جمیله فرخ زادیان

مرتبه علمی: استادیار

تلفن

03431325200

فاکس

03431325218

پست الکترونیک

farokhzadian2010@yahoo.com

cv

 

 

اعضای گروه پرستاری بهداشت همگانی

 

دکتر مسعود ریانی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر منیره السادات نعمت الهی

مرتبه علمی: استادیار

خانم سکینه میری

مرتبه علمی: مربی

۰۳۴۳۱۳۲۵۲۱۹

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

m_rayani@kmu.ac.ir

monirnematollahi@yahoo.com

s_miri@kmu.ac.ir

 

 

اعضای گروه پرستاری بهداشت همگانی

 

خانم صدیقه خدابنده

مرتبه علمی:

خانم گلناز فروغ عامری

مرتبه علمی: مربی

دکتر زهره خشنود

مرتبه علمی:

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

s_khodabandeh@kmu.ac.ir

Golnazf@yahoo.com

 

 
 

 

اعضای گروه پرستاری بهداشت همگانی

 

رضوان علی میرزائی

مرتبه علمی: مربی

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

s_miri@kmu.ac.ir