۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
 

مدیرگروه اصول و فنون و مراقبت های ویژه

 

دکتر مه لقا دهقان

مرتبه علمی: استادیار

تلفن

03431325192

فاکس

03431325218

پست الکترونیک

m_dehghan@kmu.ac.ir

cv

 

 

اعضای گروه اصول و فنون و مراقبت های ویژه

 

 

دکتر صدیقه ایرانمنش

مرتبه علمی: دانشیار

دکتر پروین منگلیان

مرتبه علمی: استادیار

خانم محبوبه معاذالعی

مرتبه علمی:

03431325190

03431325184

03431325787

s_iranmanesh@kmu.ac.ir

Mangolian167@yahoo.com

Mahbubeh.mz@gmail.com

 

 

بازنشستگان گروه اصول و فنون و مراقبت های ویژه

 

خانم حکیمه حسین رضایی

مرتبه علمی: مربی

hrezaee@kmu.ac.ir

 

 

دانشجویان P.h.D

 

خانم فریده رزبان

razbanfarideh@yahoo.com