۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي

 

دکتر مسعود ریانی

مرتبه علمی: استادیار

درجه علمی :دكتراي پرستاري

تلفن همراه 

۰۹۱۳۱۹۸۲۹۲۴

تلفن

۰۳۴۳۱۳۲۵۲۱۹

فاکس

۰۳۴۳۱۳۲۵۲۱۸

پست الکترونیک

m_rayani@kmu.ac.ir